S StemPunt | het online panel van Motivaction

Privacyverklaring

Motivaction neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Motivaction altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring staat omschreven hoe Motivaction omgaat met jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. De met een hoofdletter geschreven begrippen zijn gedefinieerd in de Deelnamevoorwaarden.

1. Over Motivaction

Motivaction is een marktonderzoeksbureau dat voor zijn opdrachtgevers kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksspecialismen combineert met kennis van organisaties en de omgeving waarin deze actief zijn.

Motivaction International B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam (1015ZL), aan de Marnixkade 109 F, moti@motivaction.nl, 020 5898383, met KvK nummer 17090769.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Motivaction?

Account

Om lid te kunnen worden van het Onderzoekspanel heb je een persoonlijk Account nodig. Voor het aanmaken van een Account verstrek je de volgende gegevens aan Motivaction:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • woonadres;
 • telefoonnummer (optioneel);
 • geboortejaar;

EnquĂȘtes

De selectie voor EnquĂȘtes gebeurt op basis van de profielen van de deelnemers aan het Onderzoekspanel. Indien van toepassing worden gegevens uit andere panels van Motivaction ook gebruikt voor selectie. Jouw profiel wordt opgebouwd op basis van de informatie die je verstrekt bij het registreren van je Account, bij het invullen van (Profiel-)EnquĂȘtes en indien je je profielkenmerken in je Account updatet. Door het invullen van Profiel-EnquĂȘtes verstrek je gegevens over jezelf over uiteenlopende onderwerpen, waaronder je gezin, sport, inkomen, bezigheden en boodschappen.

Door het invullen van deze EnquĂȘtes kan het zijn dat je bijzondere persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals gegevens over je etniciteit, gezondheid, geloofsovertuiging, politieke gezindheid of seksuele leven. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken indien je ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Dienst optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegeneerde informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van onze Dienst. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, de pagina's die je op de Website bezoekt.

3. Voor welke doeleinden zal Motivaction jouw persoonsgegevens gebruiken?

Doeleinden

Motivaction zal jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om je gebruik van de Dienst mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, het invullen EnquĂȘtes en het uitkeren van de door jou behaalde Punten;
 • om op basis van de door jou – al dan niet via Profiel-EnquĂȘtes – verstrekte gegevens een selectie te maken van geschikte deelnemers voor een EnquĂȘte, alsmede voor het gebruik voor werving van nieuwe StemPunt-leden;
 • om marktstudies en –onderzoek te verrichten, en daarvan gepseudonimiseerde resultaten aan onze klanten te verstrekken; direct identificerende informatie, zoals naam of e-mailadres, wordt niet verstrekt;
 • om jouw bestelling in de StemPunt Cadeaushop te verwerken, waaronder het toesturen van artikelen en donaties aan goede doelen te verrichten;
 • om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en producten van Motivaction, te reageren op je vragen en feedback en je een Nieuwsbrief of Topic of Winactie toe te sturen indien je je daarvoor hebt aangemeld;
 • om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om informatie over jou te verstrekken aan derden in het kader van de Dienst, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Motivaction wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Motivaction dat aan jou laten weten. Ook kan Motivaction je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht je geen e-mailberichten ten aanzien van Nieuwsbrieven of EnquĂȘtes van Motivaction willen ontvangen, dan kun je je afmelden via je Account of de Mobiele Applicatie. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door Motivaction aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden

Als je persoonsgegevens verstrekt aan Motivaction in verband met de Dienst dan kunnen deze persoonsgegevens gedeeld worden met leveranciers die betrokken zijn bij het afhandelen van jouw bestelling in de StemPunt Cadeaushop.

Dataserviceproviders

Motivaction werkt samen met de dataserviceproviders Whooz en EDM om op basis van reeds bekende huishoudkenmerken (zoals geografie, gezinssamenstelling, woningbezit, inkomensklasse) een voorspelling te doen van de Mentality-milieus in de diverse postcodegebieden in Nederland.

Voor de ontwikkeling en verfijning van dit voorspellingsmodel worden de bij Motivaction beschikbare Mentality-data gekoppeld aan adresgegevens uit de huishoudensdatabase van de dataserviceprovider. Direct na deze koppeling verwijdert de dataserviceprovider de adresgegevens uit dit ‘gecombineerde’ bestand. Het gecombineerde bestand bevat dan uitsluitend achtergrondkenmerken en het bijbehorende Mentality-milieu en geen direct naar personen herleidbare gegevens. Om ook indirecte herleidbaarheid te vermijden worden unieke huishoudens (d.w.z. de betreffende combinatie van achtergrondkenmerken komt slechts Ă©Ă©n keer voor in de database) bij voorbaat niet meegenomen in de koppeling.

Overige

Motivaction kan voorts je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres of het unieke devicenummer).

Ten slotte kan Motivaction je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

4. Cookies

Via onze Website kunnen wij gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Cookies worden gebruikt om je deelname aan ons Onderzoekspanel gebruiksvriendelijker te maken en in het kader van marktstudies en –onderzoek. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.

5. Hyperlinks

Onze Dienst kan hyperlinks bevatten waarmee je de Dienst verlaat en op de website van een andere partij terecht komt, bijvoorbeeld bij een Partner-EnquĂȘte. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Onze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Motivaction via de Dienst worden verwerkt. Motivaction accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

6. Hoe lang bewaart Motivaction jouw persoonsgegevens?

Indien je je afmeldt voor StemPunt, zal Motivaction allereerst jouw Account blokkeren. Na de periode van Ă©Ă©n (1) maand zal Motivaction jouw gegevens ontdoen van alle direct identificerende informatie, zodat de gegevens niet langer tot jou herleidbaar zijn. De door jou tijdens je gebruik van de Dienst verstrekte gegevens van EnquĂȘtes bewaart Motivaction voor het gebruik daarvan voor statistische doeleinden.

7. Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Motivaction zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Account. Als je de persoonsgegevens die bij Motivaction over je zijn vastgelegd in overdraagbaar formaat wilt ontvangen, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar stempunt@stempunt.nu. Motivaction zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die je niet in je Account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Motivaction op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken dat Motivaction je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Motivaction zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien Motivaction je verzoek afwijst zal het in zijn antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

9. Mogen minderjarigen gebruik maken van StemPunt?

Iedereen die in Nederland woont en zestien jaar of ouder is, kan deelnemen aan het StemPunt Onderzoekspanel.

10. Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

11. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring dan kun je een e-mail sturen naar stempunt@stempunt.nu.

X

Meld je aan met je StemPunt-account